12. 9.Omlouvání žáků po telefonu na číslo 731 506 038

 • uvést jméno, třídu a důvod absence
   

Přjímačky SŠ 2019

Jednotná přijímací zkouška 2019

Základní informace

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Základní principy jednotné zkoušky

 •  Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.
 • V souladu s § 60 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 •   Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. (Formuláře tiskopisů přihlášek jsou ke stažení na www.msmt.cz nebo zde).
 •   V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek z jednotných testů.
 • Poznámka: Uchazeč bude konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na jedné škole 2× jen v případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání (případně odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu), kde se jednotná zkouška koná (§ 60 odst. 5 školského zákona).
 •   Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura (specifikace zde) a předmětu matematika a její aplikace (specifikace zde).

Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy do 31. ledna 2018.
Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se podívejte na testy z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 a jednotné testy z roku 2017, které naleznete v záložce
Testová zadání k procvičení.
 
 

 •   Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání.
 •   V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
 • •Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
 • Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.
  Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku. 

Ke stažení:

Přijímací řízení – termíny 2019 - ve formátu PDF

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání – ve formátu PDF 

Školský zákon č. 561/2004 Sb. - ve formátu PDF

 

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

pro čtyřleté obory vzdělání

 • pátek 12.dubna 2019 – 1.termín
 • pondělí 15. dubna – 2. termín
pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 • úterý 16. dubna 2019 – 1. termín
 • středa 17.dubna 2019 – 2. termín

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • pondělí  13. května –1. termín
 • úterý 14. května – 2. termín

Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělání v konzervatoři. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena. Do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění se koná talentová zkouška od 2.1.2018 do 15.1.2018 podle § 62 odst.3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři, se koná talentová zkouška od 15.1.2018 do 31.1.2018 podle §88 odst.2 školského zákona.

Odevzdání přihlášek na střední školy:

 • do 30.11.2018 na střední školy s talentovkami

 • do 1.3.2019 na ostatní střední školy

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Čj.: MSMT-22000/2017–2

ze dne 16. října 2017

Informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání

Gymnázium se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení

Uchazeči o přijetí ke střednímu vzdělávání do čtyřletých oborů vzdělání musí mít splněnu povinnou školní docházku nebo ukončeno základní vzdělání před splněním povinné školní docházky (§ 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uchazeči o přijetí do víceletých středních škol musí mít úspěšně ukončen příslušný ročník – u osmiletého oboru vzdělání pátý ročník základní školy a u šestiletého oboru vzdělání sedmý ročník základní školy nebo odpovídajícího ročníku víceleté střední školy. Všichni uchazeči o přijetí ke střednímu vzdělávání musí splnit podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, pokud je pro daný obor vzdělání požadována. Uchazeči do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou prokazují své předpoklady i u talentové zkoušky.

Od školního roku 2016/2017 musí uchazeči do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou včetně uchazečů do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (dále jen „GSP“) konat v rámci prvního kola přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku (dále jen „jednotná zkouška“) z matematiky a z českého jazyka a literatury.

Uchazeči o přijetí do oborů vzdělání GSP, a to čtyřletého, šestiletého i osmiletého (79–42-K/41, 79–42-K/61 a 79–42-K/81), konají v rámci prvního kola přijímacího řízení kromě talentové zkoušky i jednotnou zkoušku podle § 62 odst. 4 v návaznosti na § 60 odst. 5 školského zákona ve stejných termínech, jako je tomu u ostatních oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky (dále jen „obor vzdělání s MZ“). Jednotná zkouška se koná ve všech formách vzdělávání,

nekoná se při přijímání do oborů vzdělání zkráceného studia a do oborů skupiny 82 Umění a užité umění (§ 60 odst. 6 a § 62 odst. 4 školského zákona). Při přijímacím řízení do oborů vzdělání GSP se postupuje podle dalších ustanovení školského zákona a navazující vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb.

Platná právní úprava:

- Při přijímacím řízení do oborů vzdělání GSP se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 60 až § 60g školského zákona, není-li dále stanoveno jinak, obdobně jako u ostatních oborů vzdělání s MZ (§ 62 odst. 1 školského zákona).

- Pro obory vzdělání GSP se vyhlašuje přijímací řízení do 31. října (podle § 62 odst. 2 věta první školského zákona) s tím, že v případě tohoto přijímacího řízení je v jeho kritériích zapracován a zveřejněn podíl hodnocení jednotné zkoušky na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem ve výši nejméně 40 % (podle § 60d odst. 2 školského zákona).

- Uchazeč může do 30. listopadu (podle § 62 odst. 2 věta druhá školského zákona) podat až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou (a tak se např. přihlásit na obor vzdělání GSP ve dvou školách). Při podání dvou přihlášek se uvádí školy a obory vzdělání na obou tiskopisech přihlášky ve stejném pořadí.

Je zachováno právo uchazeče podat (kromě přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) až 2 další přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (podle § 62 odst. 7 školského zákona), které se podávají do 1. března (§ 60a odst. 5 školského zákona). Rovněž zde se uvádí školy a obory vzdělání na obou tiskopisech přihlášky ve stejném pořadí.

Pro talentové a přijímací zkoušky v oborech vzdělání GSP dále platí:

- Talentová zkouška je v 1. kole přijímacího řízení konána ve dvou termínech v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. února (§ 62 odst. 3 školského zákona), aby se jí mohl účastnit i uchazeč podávající druhou přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (uchazeč v přihlášce uvádí, v jakém termínu se talentové zkoušky zúčastní).

- Zůstává zachována možnost stanovit tzv. školní přijímací zkoušku i pro obory vzdělání GSP. Pokud o jejím konání ředitel školy rozhodne, stanoví ji ve dvou termínech (podle § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona) v období od 12. dubna do 28. dubna (podle § 60b odst. 1 školského zákona).

- Součástí přijímacího řízení do oborů vzdělání s MZ je jednotná zkouška, jejíž konkrétní termíny stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále „ministerstvo“) do 30. září (podle § 60c odst. 1 školského zákona); v roce 2018 jsou termíny jednotné zkoušky stanoveny na 12. dubna a 16. dubna pro čtyřleté obory vzdělání a na 13. dubna a 17. dubna pro osmiletá a šestiletá gymnázia.

- Ke stanoveným termínům jednotné zkoušky je před jejich konáním vydáváno v lednu daného roku zkušební schéma.

- Uchazeč, který podá nejméně dvě přihlášky do oborů vzdělání s MZ (včetně oborů vzdělání GSP), koná jednotnou zkoušku ve dvou termínech a započítá se mu její lepší výsledek (postupuje se zejména podle § 60b, § 60c odst. 1 § 60d odst. 2 na základě § 62 odst. 1 školského zákona).

- Jednotnou zkoušku bude uchazeč, který si podal přihlášku do oboru vzdělání GSP, konat v této škole / v těchto školách, a to i v případě, že nevykoná úspěšně talentovou zkoušku a účastní se jednotné zkoušky z důvodu podání přihlášky do prvního kola přijímacího řízení v jiném oboru vzdělání s maturitní zkouškou. Pořadí škol uvedených v přihláškách určuje, kde a kdy (v 1. nebo v 2. termínu vyhlášeném ministerstvem) se uchazeč zúčastní jednotné zkoušky.

- V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu jen na jednu školu s oborem vzdělání GSP, má možnost vyznačit v přihlášce podané do 1. března na obory vzdělání s MZ bez talentové zkoušky, ve které škole bude konat jednotnou zkoušku podruhé; v jednom termínu lze konat jednotnou zkoušku na jedné škole (oboru vzdělání).

- Obdobně jako v předchozích letech platí, že stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem pro stanovení náhradního termínu konání zkoušky (§ 60c odst. 3 školského zákona).

- V náhradním termínu koná uchazeč jednotnou zkoušku, pokud byl řádně omluven a omluva mu byla uznána (§ 60c odst. 3 školského zákona). Pro náhradní termín předává ředitel školy nebo jím pověřený pracovník školy údaje (podle § 5 odst. 2 vyhlášky) Centru nejpozději do dvou dnů od uznání omluvy (podle § 5 odst. 4 vyhlášky). Stanovením náhradního termínu pro konkrétního uchazeče na jeden ze dvou termínů jednotné zkoušky je zachováno právo uchazeče konat jednotnou zkoušku ve dvou termínech i v případě, že je omluven z obou řádných termínů. Na školách, ve kterých se takový uchazeč přihlásil do oboru vzdělání s MZ (v němž se výsledek jednotné zkoušky uplatňuje), je povolení náhradního termínu důvodem pro odložení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na jedno plánované místo (nejen u oboru vzdělání GSP).

- Termíny jednotné zkoušky jsou zveřejňovány na http://www.msmt.cz/…ivzdelavani/ prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2017/2018. Zde jsou také zveřejňována Sdělení ministerstva, kterými se určuje časový rozvrh konání testů (jednotné zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky.

Vyhodnocení výsledku uchazeče

- Jako dosud bude ředitel školy hodnotit uchazeče na základě stanovených kritérií přijímacího řízení, kde jejich nedílnou součástí je hodnocení na vysvědčení z předcházejícího vzdělávání, výsledek talentové zkoušky a výsledek jednotné zkoušky. Dále půjde o hodnocení podle ostatních kritérií přijímacího řízení stanovených jako dosud ředitelem školy.

- Uchazeči do oborů vzdělání GSP budou informováni o výsledku talentové zkoušky nejpozději do 20. února (podle § 62 odst. 3 školského zákona).

- Uchazeči, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku, obdrží výsledek přijímacího řízení do oboru vzdělání GSP po vyhodnocení výsledku jednotné zkoušky v příslušné škole koncem dubna.

- Uchazeči do oborů vzdělání GSP konají jednotnou zkoušku ve škole, kam podali přihlášku na obor s talentovou zkouškou; konají ji zde i v případě, kdy vykonají talentovou zkoušku neúspěšně (§ 11 vyhlášky č. 353/2016 Sb.)

- Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče z jednotné zkoušky příslušné střední škole, na niž se uchazeč hlásí, nejpozději do 28. dubna (podle § 60d odst. 2 školského zákona).

- Rozhodnutí o přijetí se vyhlašuje jako dosud zveřejněním seznamu přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledku jednotné zkoušky Centrem (podle § 60e na základě § 62 odst. 1 a 5 školského zákona).

- Konání přijímací zkoušky v náhradním termínu v prvním kole přijímacího řízení je součástí tohoto kola přijímacího řízení; uchazeči se zohledňuje i lepší výsledek jednotné zkoušky konané v náhradním termínu.

Odevzdání zápisového lístku

- Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, pokud uchazeč uplatní zápisový lístek ve škole, ve které byl přijat na základě odvolání.

- Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (podle § 62 nebo 88 školského zákona), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky (§ 60g odst. 7 školského zákona).