Přjímačky SŠ 2020

Jednotná přijímací zkouška 2020

Tiskopisy přihlášek na střední školy

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tohoto tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu.

Musí se jednat o tiskopis aktuální. Staré tiskopisy (používané do školního roku 2016/2017) nelze použít. Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče (a příp. zákonného zástupce). Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí.

Tiskopisy přihlášek na SŠ

Denní forma vzdělávání (s růžovým podtiskem)  [PDF, 267 kB]
Je určena pro přihlašování uchazečů do denní formy vzdělávání ve dvouletých a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou (dále jen MZ) a v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií s MZ v případech, kdy u nich není rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního v denní formě vzdělávání u výše uvedených oborů vzdělání i ke zkrácenému studiu.


Obory vzdělání s talentovou zkouškou (s modrým podtiskem)  [PDF, 192 kB]
Slouží pro přihlašování uchazečů na všechny formy vzdělávání v oborech vzdělání středních škol s výučním listem, v oborech vzdělání středních škol s MZ i v oborech vzdělání konzervatoří, kde je rámcovým vzdělávacím programem předepsána povinná talentová zkouška.
 

Formuláře přihlášek ve formátu XLS jsou ke stažení také na stránkách MŠMT.

 

Ke stažení:

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání – ve formátu PDF 

Školský zákon č. 561/2004 Sb. - ve formátu PDF

 

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:
  • 1. termín: úterý 14. dubna 2020
  • 2. termín: středa 15. dubna 2020
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
  • 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
  • 2. termín: pátek 17. dubna 2020
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
  • 1. termín: středa 13. května 2020
  • 2. termín: čtvrtek 14. května 2020