12. 9.Omlouvání žáků po telefonu na číslo 731 506 038

 • uvést jméno, třídu a důvod absence
   

Školská rada

V souladu se zněním zákona č 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla ve školním roce 2005/2006 poprvé zvolena školská rada. Tato rada je volena vždy na tříleté období a po jeho uplynutí probíhají volby nové.

Ve školním roce 2011/12 proběhly volby zástupců z řad pedagogů na jednání pedagogické rady 23.11.2011. Kandidovali všichni pedagogičtí pracovníci. Nejvíc hlasů získaly Mgr. Jindřiška Demková a Mgr. Ludmila Mašková.

Z řad zákonných zástupců projevilo o práci ve školské radě celkem 22 lidí. Volby proběhly v rámci třídních schůzek dne 1.12.2011, odevzdáno bylo celkem 250 platných hlasovacích lístků. Zvoleni byli Mgr. Jiří Giptner a paní Jana Javorčeková.

Zřizovatel nominoval do školské rady na naší škole PaeDr. Marii Kindermannovou a Mgr. Ivanu Lhotákovou.

V tomto složení pracuje školská rada od 1.1.2012 a její mandát skončí 31.12. 2014.

 

Podle novely zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) plní školská rada tyto úkoly :

 • 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování
 • 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • 3. schvaluje školní řád
 • 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků žáků
 • 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • 6. projednává návrh rozpočtu a vyjadřuje se k rozboru hospodaření
 • 7. projednává inspekční zprávy ČŠI
 • 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům
 • 9. podává návrh na odvolání ředitele
 • 10. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy