Informace k činnosti školního psychologa a školního speciálního pedagoga

Soubory ke stažení :

Generální souhlas(Word)
Individuální souhlas(Word)
Vážení rodiče, milí žáci,

od školního roku 2014/2015 máte možnost využívat služeb školního psychologa a školního speciálního pedagoga v prostorách školy.

Školní psycholog a školní speciální pedagog jsou součástí školního poradenského pracoviště (společně s vedením školy, výchovným poradcem a školním metodikem prevence) a vykonávají činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně-pedagogickou a psychologickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Dále pracují s klimatem třídních kolektivů, spolupracují se školním metodikem prevence v rámci preventivních aktivit školy. Jejich služby mohou využít žáci, jejich rodiče a samozřejmě také pedagogové a pracovníci této školy.

Školní speciální pedagog nabízí možnost učitelům, žákům a především jejich rodičům konzultovat některé problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Školní speciální pedagog a školní psycholog pracuje v těchto oblastech:

 • vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně pedagogické a psychologické péče;
 • vytyčuje hlavní problémy žáka, stanovuje individuální plán podpory;
 • pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a se žáky nadanými individuálně i skupinově v rámci běžného vyučování;
 • průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s neprospěchem a vytváří předpoklady pro jeho snižování, hledá optimální vzdělávací cesty;
 • vyhodnocuje účinnost realizovaných intervenčních činností, dle potřeby navrhuje a realizuje úpravy;
 • radí a pomáhá učitelům při aplikaci speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů;
 • prohlubuje a zlepšuje spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči;
 • integruje poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejm. PPP, SPC;
 • spolupracuje s celým týmem Školního poradenského pracoviště (vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence);
 • diagnostikuje výukové a výchovné problémy žáků;
 • zjišťuje sociální klima ve třídě;
 • poskytuje krizovou intervenci a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce;
 • představuje efektivní techniky učení (pro žáky);
 • koordinuje preventivní aktivity ve třídě, programů pro třídy apod.;
 • podporuje spolupráci třídy a třídního učitele,
 • pomáhá při volbě další vzdělávací cesty po ukončení ZŠ;

S čím se můžete na školního speciálního pedagoga a školního psychologa obrátit a co Vám může poskytnout:

Děti/ žáci mohou školního psychologa a školního speciálního pedagoga vyhledat např. v situaci:

 • obavy ze školního selhání;
 • mají problémy s učením;
 • se začleněním do třídního kolektivu;
 • nedokáží se prezentovat před ostatními, zažívají nepříjemné pocity při ověřování znalostí;

Rodiče mohou se školním psychologem a školním speciálním pedagogem individuálně konzultovat:

 • studijní a výchovné problémy dětí;
 • použití metod reedukace specifických poruch učení a forem práce v domácím prostředí;
 • individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte;

Ke školnímu psychologovi a školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání žáka. Školní speciální pedagog a školní psycholog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami.

Rodič i žák musí být prokazatelně informováni o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízené poradenské služby, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou z poskytované služby vyplynout, a o prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích, nebude-li poradenská služba poskytnuta. Při své práci se speciální pedagog řídí etickými normami své profese a je nezávislým odborníkem – není profesionálně podřízen ředitelství školy. 1

Konzultace pro rodiče

 • Pondělí 13:00 h –14:30 h

Konkrétní termín a čas konzultace je třeba sjednat na základě telefonické či mailové domluvy. Je možné se dohodnout i na jiném termínu a čase (pondělí, středa a pátek). Krizová intervence je poskytována ihned.

Služby ŠPP zajišťují:

 • PhDr. Kamila Mejstříková – školní psycholog
 • Mgr. Karolina Homolová – školní speciální pedagog

Kontakt na ŠPP:

 • Email: sppzahradni@seznam.cz
 • Telefon školy: 474 650 713474 650 713
 • Místnost č. 112 (kabinet českého jazyka Mgr. J. Demková)

O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Pro svoji práci musí mít ŠSP souhlas se svou činností na škole od zákonných zástupců všech žáků školy. Souhlasy jsou udělovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pro obecné působení školního speciálního pedagoga podepisují všichni zákonní zástupci žáků školy tzv. generální souhlas s činností. Generální souhlas se projednává jednou ročně na třídních schůzkách. Podpisem dokumentu rodiče souhlasí, aby speciální pedagog působil na škole dle uvedené vyhlášky. Rozhodnou-li se rodiče, že souhlas nepodepíší, nemá školní speciální pedagog právo jejich dítěti své služby poskytovat. V případě, že bude po dohodě s dítětem, rodiči a třídním učitelem zahájena intenzivnější spolupráce, terapie či reedukace, musí si školní speciální pedagog či školní psycholog opatřit pro daného žáka individuální souhlas s činností.