Činnost zahájil 2.2.2010. Je tvořen zástupci jednotlivých tříd /4.-9.ročník/. Každá třída má v parlamentu dva své zástupce, kteří ji reprezentují a zastupují na každém zasedání parlamentu. Během jednání se projednávají různé problémy týkající se celé školy nebo jednotlivých tříd. Žáci zde mají možnost vyslovit své požadavky a zapojit se tak aktivně do provozu školy. Dále se zde zástupci tříd dovídají aktuální informace týkající se chodu školy.

Jednání parlamentu jsou podle potřeby nejméně však jednou v měsíci. Během dne pak členové parlamentu seznamují s jednáním ostatní žáky ve třídě.

NECHCEME PRACOVAT JEN FORMÁLNĚ!

CÍL ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 • Vést žáky k všestranné , účinné a otevřené komunikaci
 • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • Připravovat žáky k tomu , aby se projevovali jako svébytné , svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili svoje povinnosti
 • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem ,jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s jinými lidmi
 • Vytvářet u žáků potřebu projevovat city ve svém chování , jednání a v prožívání životních situací
 • Pokusit se o větší a výraznější komunikaci žáků s vedením školy i učiteli
 • Vést žáky k aktivnímu přístupu při dění ve škole
 • Učit se spolurozhodovat o průběhu pořádaných akcí
 • Všímat si , snažit se předcházet , upozorňovat , případně pomáhat při odstranění projevů šikany
 • Podporovat zdravý způsob života bez drog a návykových látek
 • Pěstovat pěkné vztahy mezi žáky , vzájemnou pomoc a respekt
 • Upevňovat zodpovědnost za své chování a jednání
 • Udržovat a podílet se na vytváření estetického prostředí ve škole
 • Dodržovat pravidla bezpečnosti ve škole i mimo ni
 • Potlačovat projevy rasismu , xenofobie a nacionalismu
 • Rozvíjet talent žáků
 • Naučit se šetrně zacházet s majetkem školy, vážit si pěkného prostředí ve škole i jejím okolí

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 • Zvolení zástupci prezentují názory celé třídy
 • Pravidelně se účastní jednání parlamentu , kde projednávají společné problémy nebo návrhy svých tříd
 • Žáci se účastní života školy a školních akcí
 • Mohou přijít s vlastními návrhy a nápady
 • Předkládají vedení školy své připomínky a návrhy, mohou navrhnout řešení některých problémů
 • Žáci podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit všechny spolužáky

STANOVY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 • Každá třída si volí dva zástupce na funkční období jednoho školního roku
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně účastnit všech řádných i mimořádných jednání
 • V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni
 • Všichni členové mají rovnoprávné postavení , přítomní dospělí hlasovací právo nemají
 • K přijetí návrhů je třeba nadpoloviční většiny
 • Rozhodnutí žákovského parlamentu jsou pro všechny žáky závazná
 • Žákovský parlament se podílí na řešení problémů školy
 • Žáci , učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí školního rozhlasu , na nástěnce a na webových stránkách školy