V souladu se zněním zákona č 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla ve školním roce 2005/2006 poprvé zvolena školská rada. Tato rada je volena vždy na tříleté období a po jeho uplynutí probíhají volby nové.

       Od 01. 09. 2021 pracovala školská rada ve složení – Mgr. Markéta Moravcová Raušová a Mgr. Ludmila Mašková (zástupci školy), Eva Lhotská a Mgr. Marcela Malíková (zástupci rodičů), Mgr. Jan Mareš a PaedDr. Jan Micka (zástupci zřizovatele). Mgr. Jan Mareš svou činnost ve školské radě ukončil, jeho funkci převzal Bc. Petr Troníček.

Podle novely zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) plní školská rada tyto úkoly :

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků žáků
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu a vyjadřuje se k rozboru hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy ČŠI
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům
  9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy