Výchovná poradkyně : Mgr. Jitka Heluzová

INDIVIDUÁLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM

Obsah činnosti výchovné poradkyně

 • poskytuje informace o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a zákonným zástupcům
 • pomáhá pedagogickým pracovníkům při vyhledávání a sledování žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost, připravuje návrhy na další péči o tyto žáky
 • koordinuje péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami ( spolupracuje na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, konzultace s rodiči a pracovníky poradenských zařízení)
 • vede databázi integrovaných žáků, eviduje pedagogicko-psychologická vyšetření, soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení
 • organizuje individuální porady se zákonnými zástupci a žáky při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • pomáhá při řešení konfliktů a situací ve škole ve spolupráci s pedagogickými pracovníky
 • sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky
 • nabízí poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, poskytuje poradenskou činnost pro rodiče i žáky
 • eviduje nabídku studia na středních školách
 • spolupracuje s Úřadem práce v Chomutově
 • zpracovává přehled úspěšnosti žáků v přijímacím řízení


Spolupráce:

 • s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • se speciálními pedagogy ze speciálně pedagogických center
 • s Policií ČR
 • s metodičkou prevence
 • s oddělením sociální prevence
 • s oddělením sociálně právní ochrany dětí
 • s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání při Úřadu práce v Chomutově


Informace k výběru střední školy získáte

 • Atlas škol
 • propagační letáky a brožury
 • návštěvou SŠ – Dny otevřených dveří
 • návštěvou výstavy „ Vzdělávání 2014 „
 • výchovná poradkyně
 • webové stánky středních škol
 • www.gwo.cz/
 • www.uiv.cz
 • www.msmt.cz
 • www.scio.cz
 • www.vzdelani.cz
 • www.nuov.cz
 • www.infoabsolvent.cz
 • www.occupationsquide.cz
 • Nábory keramika
 • Průvodce školáků www.neflakamse.cz
 • www.neflakamse.cz
 • www.narodni-kvalifikace.cz
 • www.euroguidance.cz
 • www.istp.cz
 • www.narodniporadenskeforum.cz
 • pedagogicko-psychologická poradna (PROFI testy)
  Adresa : Chomutov, Na Průhoně 4800 , tel. 474 699 200474 699 200
 • Informační a porad. středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) na Úřadu práce v CV
  Adresa : Chomutov, Cihlářská 4107, tel. 950118322 , e-mail: chomutov (at) up.mpsv.cz (konzultaci je nutné předem domluvit) – výchovná poradkyně

Dopis k elektronické prezentaci, www.neflakamse.cz, www.pro-skoly.cz