Období školního vzdělávání má významnou funkci v oblasti formování osobnosti mladých lidí a vše, co se v tomto období nepodaří, se jen velmi obtížně napravuje v období dospělosti. Základními cíli strategie primární prevence sociálně patologických jevů jsou výchova ke zdravému životnímu stylu a rozvoj sociálních kompetencí dětí. Školní metodičkou prevence je Mgr. Lenka Fisková.

Mezi sociálně patologické jevy, na jejichž minimalizaci se prevence zaměřuje, patří:

 • násilí a šikanování
 • záškoláctví
 • kriminalita, delikvence, vandalismus aj. formy násilného chování
 • ohrožení mravnosti a mravní výchovy mládeže
 • xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
 • užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a cigaret), anabolik a medikamentů
 • netolismus (virtuální drogy) a gambling (patologické hráčství)
 • divácké násilí
 • komerční sexuální zneužívání dětí
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí
 • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí.

Plán primární prevence a krizový plán školy ke stažení: