Vážení zákonní zástupci žáků,

v souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb. a volebním řádem pro volbu školských rad města Chomutova ze dne 5. 12. 2016 vyhlašujeme volbu členů školské rady.

Volby proběhnou hlasováním zákonných zástupců žáků ve dnech 10. – 12. června 2024. Hlasování bude probíhat v budově školy.

Kandidátem se může stát jakýkoli zákonný zástupce žáka školy, který bude na tuto funkci navržen. Návrhy volební komisi můžete podávat písemnou formou v kanceláři školy nejpozději do 3. května 2024.

Kandidátní listina bude zveřejněna 6. května 2024 na stránkách školy.

Školská rada:

  • je šestičlenná (třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci žáků).
  • má funkční období tři roky.
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  • schvaluje školní řád.
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků žáků.
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Vzhledem k důležitosti školské rady vás žádáme o účast ve volbách.

Máte-li zájem pracovat ve školské radě, kontaktujte, prosím, školu.

Přípravný výbor voleb do školské rady
Mgr. Ludmila Mašková
Mgr. Markéta Moravcová-Raušová
Mgr. Jiří Hnilička

Kontakt
Tel.: 731 506 038 (kancelář školy)
E-mail: jirihnilicka@2zscv.cz